top of page

Privacyverklaring Se7en - LV Travel & Touroperating bvba

Wat is een privacyverklaring?

Privacybescherming betekent niet alleen dat uw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat u duidelijk inzicht heeft

in wat een organisatie met uw gegevens doet.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

1. Van wie is deze privacyverklaring?

2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?

3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?

4. Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?

6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?

7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe de organisatie met mijn privacy omgaat?

8. Let op, deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

1. Van wie is deze privacyverklaring?

U boekt uw reis bij Se7en maar wie of wat is Se7en nu eigenlijk? Se7en is een merknaam van LV Travel & Touroperating

bvba. Dit betekent dat LV Travel & Touroperating bvba verantwoordelijk is voor het rechtmatig verwerken van uw

persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dus van LV Travel & Touroperating bvba.

LV Travel & Touroperating bvba

Gevestigd aan de Franseliniestraat 33, 3201 te Langdorp in België.

LV Travel & Touroperating is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van uw persoonsgegevens. LV Travel &

Touroperating heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze

privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen LV Travel &

Touroperating heeft getroffen om uw gegevens en uw privacy te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?

Allereerst, wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in:

verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.

LV Travel & Touroperating verwerkt onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Identifificatie & communicatie - LV Travel & Touroperating verwerkt identifificerende gegevens. Dit zijn

persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam,

emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze

gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

(Indien u minderjarig bent of onder curatele staat worden ook de gegevens van ouders/voogden of curator verwerkt.)

Boeken van een passende reis - Om de reis optimaal te kunnen afstemmen op uw behoeften is het noodzakelijk dat LV

Travel & Touroperating gegevens van u verwerkt. Daarbij worden ook formeel noodzakelijke gegevens verwerkt . De

onderstaande persoonsgegevens worden in dit kader verwerkt:

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail;

- Geboortedatum;

- Betalingsgegevens;

- Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering;

- Algemene gegevens over de geboekte reis zoals bestemming, vluchtnummer, hotel, aankomst- en vertrekdatum

- Specifieke gegevens of wensen zoals VIP regelingen of dieet maar ook, en enkel met uw toestemming of als dat

noodzakelijk is voor een goed verloop van de reis, gegevens over uw gezondheid;

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de boeking van uw reis.

Aanvraag VISA, ESTA of APIS - LV Travel & Touroperating helpt u bij het verkrijgen uw visum indien u dit wenst. Daarbij worden de

noodzakelijke gegevens online samen met u ingevuld. LV Travel & Touroperating bewaart deze gegevens zelf niet.

Klachtenafhandeling - Uw klachten worden serieus genomen. Indien u een klacht indient kan naast uw naam ook

gebruik worden gemaakt van uw adres, telefoonnummer, email adres, en wordt natuurlijk ook de klacht zelf vastgelegd.

Indien uw klacht een reis betreft wordt de informatie van de reis ook meegenomen in de verwerking van de klacht.

Tevredenheidsonderzoek - LV Travel & Touroperating voert regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit. De

gegevens die hierbij worden verzameld worden enkel gebruikt om onze kwaliteit te verbeteren. U bepaalt natuurlijk zelf

of u wel of niet aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.

Nieuwsbrieven - Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven

voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij de nieuwsbrief op grond van

het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming.

U kunt zich natuurlijk ten alle tijde afmelden voor nieuwsbrieven. Dit kan door te klikken op de “schrijf je uit” link onder

aan iedere nieuwsbrief / email. U kunt zich ook schriftelijk of telefonisch afmelden via de volgende kanalen:

Schriftelijk:

     LV Travel & Touroperating

     Diestsesteenweg 141

     3202 Rillaar

     België

Email:

     info@lvtravel.be

Telefonisch:

     +32 (0)16 90 49 34

     (Dit nummer is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?

Delen met ketenpartners - In voorkomende gevallen worden uw gegevens gedeeld met andere reisdienstverleners

zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels of andere organisaties die betrokken zijn bij het

verzorgen van uw reis. LV Travel & Touroperating deelt enkel met deze organisaties indien dit is noodzakelijk om de

(reis)overeenkomst, of de voorbereiding van deze overeenkomst, uit te kunnen voeren.

Doorgifte aan derde landen - Indien u een reis boekt bij LV Travel & Touroperating is het in veel gevallen noodzakelijk

dat wij uw gegevens delen met reisdienstverleners buiten de EU. Dit is noodzakelijk om de (reis)overeenkomst, of de

voorbereiding van deze overeenkomst, uit te kunnen voeren. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de

correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Externe verwerkers - Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het

boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso. Deze

externe verwerkers werken onder de verantwoordelijkheid van LV Travel & Touroperating.

Wettelijke verplichting - LV Travel & Touroperating deelt uw persoonsgegevens met overheidsinstanties als de wet- en

regelgeving hiertoe verplicht.

Geen verkoop aan derden - LV Travel & Touroperating verkoopt uw gegevens nooit aan derden!

4. Welke maatregelen heeft LV Travel & Touroperating getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang

bewaart LV Travel & Touroperating mijn gegevens?

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft LV Travel &

Touroperating een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen - Alle middelen en systemen die binnen LV Travel & Touroperating worden ingezet bij het

verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van

uw gegevens begint al op het moment dat u deze met ons deelt via de website. Deze is beveiligd volgens de geldende

norm “https”. De “s” staat voor secure (Engelse benaming voor veilig). Https wordt ook gebruikt door banken in verband

met bijvoorbeeld telebankieren.

Organisatorische maatregelen - De medewerkers die binnen LV Travel & Touroperating persoonsgegevens verwerken

worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens

vastgelegde processen.

Wij vragen uw begrip - Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de

juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw identiteit. Dit gebeurt op

verschillende manieren. Onderdeel van dit controle proces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn - LV Travel & Touroperating bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van

de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna uw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke

bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van LV Travel & Touroperating verwijderd.

Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan

melden wij dat altijd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u

zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.

Help ons mee - Ondanks alle maatregelen die LV Travel & Touroperating heeft genomen om uw gegevens en uw

privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens

iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?

Recht op inzage: U heeft het recht om op te vragen welke gegevens LV Travel & Touroperating van u heeft opgeslagen.

U dient uw aanvraag schriftelijk te doen of via email:

Schriftelijk:

     LV Travel & Touroperating

     Diestsesteenweg 141

     3202 Rillaar

     België

Email:

     info@lvtravel.be

LV Travel & Touroperating stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een

uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. LV Travel & Touroperating brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die LV Travel & Touroperating u toestuurt kunt u aangeven dat

bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

Recht op verwijderen: Ook kunt u aangeven dat LV Travel & Touroperating uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij

moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt

een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevens

beschermingsautoriteit.

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de

LV Travel & Touroperating via telefoonnummer nummer +32 (0)16 90 49 34. Onze privacy professionals staan u altijd

graag te woord.

6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?

Schriftelijk:

     LV Travel & Touroperating

     Diestsesteenweg 141

     3202 Rillaar

     België

Email:

     info@lvtravel.be

Telefonisch:

     +32 (0)16 90 49 34

     (Dit nummer is te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe LV Travel & Touroperating met mijn privacy omgaat?

Heeft u klachten over hoe LV Travel & Touroperating met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten aan de

Functionaris voor de Gegevensbescherming van LV Travel & Touroperating: Maarten Janssens.

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Gegevens

beschermingsautoriteit.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per 01 januari 2019. Het kan zijn dat LV Travel & Touroperating deze

privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving

maar ook LV Travel & Touroperating als organisatie. LV Travel & Touroperating raadt u dan ook aan deze

privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel

van de privacyverklaring. De gewijzigde privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op

de LV Travel & Touroperating website is geplaatst.

bottom of page